Polityka Prywatności

Polityka prywatności

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 • Niniejsza polityka prywatności Sklepu internetowego i plików cookies (zwana dalej „Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Kupującego w Sklepie internetowym (nie jest regulaminem, ani umową).
 • Polityka odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa jakie dane osobowe i na jakich zasadach przetwarza Sprzedający i jak chroni dane osobowe przekazane przez Kupującego, korzystającego ze Sklepu internetowego www.abondant.pl
 • Wszelkie wyrażenia występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep, Towar) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego.


§2 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych Kupującego jest ABONDANT Joanna Karbowiak, 43-354 Czaniec, ul.Kęcka 42F, Regon 369385913, NIP 9372638571, e–mail: biuro@abondant.pl – zwane dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą.
 • W sprawie danych osobowych można się skontaktować z Administratorem danych osobowych pisząc na:
  • adres e-mail: biuro@abondant.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „DANE OSOBOWE”
  • listownie na adres korespondencyjny: ABONDANT Joanna Karbowiak, ul. Kęcka 42F, 43-354 Czaniec, z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.

§4 DANE OSOBOWE

 • Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane: „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 • Kupujący podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu zawarcia i realizacji Zamówienia, obsługi reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz archiwizacji.
 • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Sprzedający stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

§5 CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Za każdym razem cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Kupującego, lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Kupującego w Sklepie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Kupującym.
 • Cele przetwarzania danych oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Kupującego i czas przetwarzania danych osobowych:
  • na podstawie zgody Kupującego udzielonej w określonych celach – [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą]. Dane osobowe Kupującego przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • w przypadku złożenia Zamówienia na Produkt w Sklepie, w celu realizacji tego Zamówienia i wykonania umowy sprzedaży oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury) – [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – zawarcie i wykonanie umowy] – przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy,
  • korzystanie z usługi kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adresy e-mail biuro@abondant.pl, w celu wykonania umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną – [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawarcie i wykonanie umowy, niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną] – przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy,
  • w celu archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa],
  • w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych osobowych w tym celu – [podstawa prawna Art. 6 ust. lit. 1 f) RODO – realizacja uzasadnionego prawnie interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń,
  • w celach tworzenia analiz wyników prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne (lepszego doboru Produktów do potrzeb Klientów, ogólnej optymalizacji Produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Klientach, itp.), będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego, w tym interesu, którym jest poprawa jakości Produktów oraz ich dostosowanie do potrzeb Klientów –  [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej],
  • w celu wystawienia rachunku lub faktury za sprzedawane przez Sprzedającego Produkty w związku z realizacją obowiązków prawnych, do których wypełnienia zobowiązany jest Sprzedający – [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z Art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości] – przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
  • w celu monitorowania jakości obsługi Kupującego, aby zapewnić najlepszy standard obsługi – [podstawa prawna Art. 6 ust. lit. 1 b) RODO – zawarcie i wykonanie umowy] – przez czas trwania umowy,
  • w celu rozpatrzenia reklamacji w zakresie świadczonych usług i sprzedawanych Produktów przez Sprzedającego – [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b) – c) i lit. f) RODO] – przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy, oraz przez czas trwania postępowań reklamacyjnych i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

§5 INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego, przysługują mu zgodnie z RODO następujące prawa:

 • prawo do cofnięcia zgody. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez złożenie Administratorowi pisemnego oświadczenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@abondant.pl
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych. Kupujący ma prawo do uzyskania od Sprzedającego potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe jego dotyczące. Jeżeli ma to miejsce, Kupujący uprawniony jest do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o:
  • celu przetwarzania,
  • kategoriach odnośnych danych osobowych,
  • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności i odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  • w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
  • o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle,
  • o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz – przynajmniej w tych wypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Jeżeli dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Kupujący ma zostać poinformowany o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych.
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych. Kupujący ma prawo zażądać, niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Kupujący ma również prawo zażądać, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym). Kupujący ma prawo żądać, niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
  • dane osobowe Kupującego nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,
  • Kupujący sprzeciwił się przetwarzaniu danych osobowych, a Sprzedający nie ma uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania,
  • Sprzedający przetwarzał dane osobowe Kupującego niezgodnie z prawem,
  • Sprzedający musi usunąć dane osobowe Kupującego, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na Sprzedającego obowiązku. Sprzedający może odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art.17 ust.3 RODO, tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne:
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Kupujący ma prawo żądać, ograniczenia  przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Kupujący ma prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Sprzedającego jego danych osobowych. Kupujący może skorzystać z tego prawa, jeżeli podstawę przetwarzania stanowi  prawnie uzasadniony interes Sprzedającego [Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
 • żądania przenoszenia danych osobowych. Kupujący ma prawo, aby otrzymać od Sprzedającego dane osobowe lub upoważnić Sprzedającego do przesłania jego danych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie (pdf., doc., xls.), jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które Sprzedający otrzymał bezpośrednio od Kupującego. Sprzedający przeniesie wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania lub
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • jeżeli Kupujący kwestionuje prawidłowość jego danych osobowych, które Sprzedający przetwarza,
 • jeżeli Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego niezgodnie z prawem, a Kupujący sprzeciwia się Aby Sprzedający je usunął, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,  
 • jeżeli Sprzedający nie potrzebuje już danych osobowych Kupującego do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Kupującemu do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń,  
 • jeżeli Kupujący wniósł sprzeciw wobec przetwarzania przez Sprzedającego swoich danych osobowych. Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Sprzedający może je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 RODO, zgodnie z którym jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone, takie dane można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej,  
 • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

§6 PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO KUPUJĄCY MOŻE ZGŁASZAĆ ŻĄDANIE WYKONANIA SWOICH PRAW

 • Kupujący chcąc skorzystać z praw, które są opisane w §5 może skontaktować się ze Sprzedającym na wybrany z poniższych sposobów:
  • listownie na adres korespondencyjny: ABONDANT Joanna Karbowiak, ul. Kęcka 42F, 43-354 Czaniec, 
  • mailowo na adres e-mail: biuro@abondant.pl
 • Jeżeli Kupujący zdecyduje się skorzystać z powyższych praw, Sprzedający udzieli Kupującemu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku, jako Administrator danych osobowych, Sprzedający poinformuje Kupującego o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.


§7 PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli Kupujący uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8 WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, gdy stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

§9 DANE ZBIERANE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY

 • Użytkownik, który tylko przegląda strony Sklepu internetowego www.abondant.pl, zapoznając się z ogólnodostępnymi treściami, nie musi podawać Sprzedającemu swoich danych osobowych.
 • Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Kupującego z usług świadczonych drogą elektroniczną w Sklepie tj. w celu skorzystania z formularza Zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności sklepu, tj. złożenia Zamówienia. Jednocześnie Sprzedający informuje, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, takich jak zawieranie i wykonanie umów sprzedaży na odległość.
 • Podczas rejestracji w Sklepie Kupujący podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, opcjonalnie nazwę firmy, adres zamieszkania, adres dostaw, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
 • Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedającego dla celów realizacji obsługi Zamówienia oraz przez podmioty upoważnione przez Sprzedającego.
 • W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedającego.
 • W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Sprzedający udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
 • Podczas wizyty na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są następujące dane Kupujących:
  • adres IP,
  • data i czas wizyty na stronie,
  • typ systemu operacyjnego,
  • typ i wersja przeglądarki internetowej,
  • adres strony, z której użytkownik został przekierowany na stronę Sklepu Internetowego oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania),
  • rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.

§10 INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH (PODMIOTY Z USŁUG, KTÓRYCH KORZYSTA SPRZEDAJĄCY)

W związku z działalnością Sprzedający korzysta z usług innych podmiotów, które świadczą dla niego usługi wspierające działalność. Tym samym dane Kupującego mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są:

 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze, operatorzy płatności elektronicznych) – w celu dokonania zwrotów na rzecz Kupującego lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenie zapłaty, w tym dokonania płatności drogą elektroniczną,
 • podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie nieopłacenia przez Kupującego rachunków i faktur Sprzedającego w terminie,
 • podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, w tym firmy hostingowe zapewniające Sprzedającemu miejsce na serwerach,
 • dostawcy narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych – o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki.
 • osoby współpracujące ze Sprzedającym na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,
 • dostawcy usług internetowych (w szczególności Google)*,
 • dostawcy oprogramowania do obsługi klientów oraz potencjalnych klientów w związku z umowami sprzedaży i usługami*,*W tych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie danych Kupującego również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Państwa danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Państwa prywatności.

§12 ZABEZPIECZENIA

 • Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, dotyczących danych Kupujących sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 • Administrator chroni nie tylko dane osób odwiedzających Sklep internetowy lub korzystających ze Sklepu internetowego, ale również Użytkowników, którzy udostępnili Administratorowi swoje dane osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, ograniczone oraz stosowne do tego, co niezbędne jest do celów, w których są przetwarzane,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Kupujących,  
 • witryny internetowej www.facebook.com
 • aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów,
 • witryny internetowej www.instagram.com
 • witryny internetowej www.youtube.com

§13 INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 • Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Kupującego w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego !!!  Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu internetowego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Kupującego i dostosować wyświetlanie strony Sklepu internetowego indywidualnie do potrzeb. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Kupującego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Kupującego wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika lub Zamawiającego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Kupującego.
  • Cookies stałe: są przechowywane na urządzeniu Kupującego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują: układ treści, rozmiar czcionki, rozmiar czcionki, rozdzielczość). Te informacje pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookies” (ang. tracking cookies). Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Kupującego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Kupującego.
 • W Sklepie używane są tzw. „własne” cookies (umieszcza je i uzyskuje do nich dostęp Sprzedający), oraz tzw. „zewnętrzne” cookies (umieszczają je podmioty trzecie).
 • „Własne” cookies Sklepu internetowego pochodzą z domeny Sklepu internetowego www.abondant.pl i są wykorzystywane w następujących celach:
  • optymalizacja wyświetlania strony internetowej www.abondant.pl oraz zapamiętanie ustawień Kupującego (np. rozmiar czcionki, rozdzielczość);
  • prowadzenie statystyk dotyczących www.abondant.pl,
  • potwierdzenie, że Kupującemu został wyświetlony komunikat dotyczący cookies,
  • umożliwienie składania zamówień w Sklepie www.abondant.pl,
  • rozpoznawanie urządzenia końcowego Kupującego w celu wyświetlenia strony www.abondant.pl w wersji mobilnej, w przypadku gdy Kupujący korzysta z urządzenia przenośnego (np. smartfona).
 • Sklep Internetowy wykorzystuje usługi zewnętrzne (m.in. Google Analytics), świadczone przez Google, Inc. z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, USA), które korzystają ze swoich cookies („zewnętrzne” cookies). Takie cookies służą do optymalizacji reklam wyświetlanych Kupującemu, w celu ustalenia tzw. źródła ruchu do www.abondant.pl (tj. ustalenia skąd Kupujący został przekierowany do www.abondant.pl), identyfikacji unikalnych wizyt Kupujących w www.abondant.pl oraz analizy niestandardowych zmiennych związanych ze sposobem korzystania z www.abondant.pl. Google, Inc. wykorzystuje te informacje do celów statystycznych, tworząc ogólny obraz www.abondant.pl. Informacje zebrane w powyższy sposób są anonimowe i nie służą do identyfikacji konkretnych Kupujących. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
 • Standardowo przeglądarki internetowe zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci internetowej, domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Kupującym. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies podczas przeglądania stron Sklepu internetowego pod adresem: www.abondant.pl jest możliwe na podstawie wyrażenia zgody przez Kupującego. Ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie cookies przez www.abondant.pl oznacza zgodę Kupującego  na stosowanie cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies, w tym partnerów Sprzedającego, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (ale niektóre części Sklepu internetowego mogą wtedy nie działać prawidłowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Kupującego.
 • Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, np. w taki sposób, aby blokować automatyczne akceptowanie cookies, bądź informować Kupującego o każdym zamieszczonym cookie. Użytkownik może również usunąć cookies ze swojego urządzenia końcowego. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

§14 KONTAKT i INFORMACJE DODATKOWE

 • W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sprzedawcą.
 • Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Sklepie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Kupujących, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany będą wprowadzane w sposób nie naruszający zasad przetwarzania danych osobowych Kupujących.

  

Polityka prywatności w wersji PDF

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów